مرکز : درمانگاه تخصصی فرجاد
پزشک : محمد فاکر
نکته : روز حضور پزشک:شنبه
نوبت رزرو شده نوبت رزرو نشده نوبت گذشته
از تاریخ 1398/10/28 تا تاریخ 1398/11/04
شنبه 
یکشنبه 
دوشنبه 
سه شنبه 
چهارشنبه 
پنجشنبه 
جمعه 
08:30 ...X
08:40 ...X
08:50 ...X
09:00 ...X
09:10 ...X
09:20 ...X
09:30 ...X
09:40 ...X
09:50 ...X
10:00 ...X
10:10 ...X
10:20 ...X
10:30 ...X
10:40 ...X
10:50 ...X
11:00 ...X
11:10 ...X
11:20 ...X
11:30 ...X
11:40 ...X