مرکز : درمانگاه تخصصی فرجاد
پزشک : مریم عباسی
نکته : روزهای حضور:سه شنبه از ساعت10الی11صبح
نوبت رزرو شده نوبت رزرو نشده نوبت گذشته
از تاریخ 1398/10/28 تا تاریخ 1398/11/04
شنبه 
یکشنبه 
دوشنبه 
سه شنبه 
چهارشنبه 
پنجشنبه 
جمعه 
09:30 ...X
09:40 ...X
09:50 ...X
10:00 ...X
10:10 ...X
10:20 ...X