مرکز : درمانگاه تخصصی فرجاد
پزشک : بیتا بیطرفان
نکته : روزهای حضور پزشک(سه شنبه و چهارشنبه)
نوبت رزرو شده نوبت رزرو نشده نوبت گذشته
از تاریخ 1398/10/28 تا تاریخ 1398/11/04
شنبه 
یکشنبه 
دوشنبه 
سه شنبه 
چهارشنبه 
پنجشنبه 
جمعه 
14:20 14:20 ...X
14:27 14:27 ...X
14:34 14:34 ...X
14:41 14:41 ...X
14:48 14:48 ...X
14:55 14:55 ...X
15:02 15:02 ...X
15:09 15:09 ...X
15:16 15:16 ...X
15:23 15:23 ...X
15:30 15:30 ...X
15:37 15:37 ...X
15:44 15:44 ...X
15:51 15:51 ...X
15:58 15:58 ...X
16:05 16:05 ...X
16:12 16:12 ...X
16:19 16:19 ...X
16:26 16:26 ...X
16:33 16:33 ...X