مرکز : درمانگاه تخصصی فرجاد
پزشک : مریم معصومی
نکته : روزهای حضور پزشک(یک شنبه و سه شنبه و چهارشنبه)
نوبت رزرو شده نوبت رزرو نشده نوبت گذشته
از تاریخ 1398/10/28 تا تاریخ 1398/11/04
شنبه 
یکشنبه 
دوشنبه 
سه شنبه 
چهارشنبه 
پنجشنبه 
جمعه 
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد